สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางความคิดที่นำเอาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งแบบวิถีชาวบ้านและในราชสำนักมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 ยกตัวอย่างวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้

2 วิเคราะห์วัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้

3 เห็นความสำคัญของดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมที่งดงาม

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลป์ 28 ธ.ค. 66