สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นชาติต่าง ๆ จึงสร้างภาษาและตัวอักษรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายวัฒนธรรมด้านภาษาได้

2 วิเคราะห์วัฒนธรรมด้านภาษาที่ใช้สื่อสารได้

3 เห็นความสำคัญของภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง ภาษาของเรา

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง ภาษาของเรา 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)