สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาหารไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นนำพืชผักต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคใต้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากทะเล และมีการนำสมุนไพรต่าง ๆมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายวัฒนธรรมด้านอาหารในแต่ละภาคได้

2 วิเคราะห์วัฒนธรรมด้านอาหารในแต่ละภาคได้

3 เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง อาหารท้องถิ่นฉัน

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง วัฒนธรรมด้านอาหาร 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)