สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชาติไทยมีการแสดงความเคารพที่แตกต่างจากชาติอื่น เมื่อพบเจอกันจะทักทายกันด้วยการไหว้และกล่าวทักทายกันว่า สวัสดี การแสดงความเคารพโดยการกราบและการไหว้จะแตกต่างกันตามสถานภาพ เช่น กราบพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ กราบพระ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

จุดประสงค์

1 อธิบายวัฒนธรรมการแสดงความเคารพของไทยได้

2 แสดงความเคารพตามวัฒนธรรมของไทยได้

3 เห็นความสำคัญของมารยาทการแสดงความเคารพ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง การแสดงความเคารพ

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีไทย
เรื่อง วัฒนธรรมการแสดงความเคารพ 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)