สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บุคคลสำคัญ คือบุคคลปู้ปฏิบัติดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือบ้านเมือง เป็นแบบอย่างในการเสียสละตนและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ

จุดประสงค์

1 อธิบายประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นตนเองได้

2 วิเคราะห์ผลงานที่สำคัญของบุคคลในท้องถิ่นได้

3 เห็นความสำคัญในการนำแบบอย่างที่ดีมาประยุกต์ใช้กับตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง ท้องถิ่นของฉัน

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ
ชั่วโมง บุคคลสำคัญ
เรื่อง บุคคลสำคัญในท้องถิ่นของตนเอง 30 พ.ย. 66(มีใบงานและแบบประเมิน)