สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สืบ นาคะเสถียร เป็นผู้มีความรู้ในด้านป่าไม้ สัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงเป็นผู้หนึ่งที่เรียกร้องให้มีการรักษาผืนป่าในภาคต่าง ๆ และช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกรุกราน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1  ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
จุดประสงค์ 
1 อธิบายประวัติและผลงานของสืบ นาคะเสถียรได้
2 เล่าประวัติและผลงานของสืบ นาคะเสถียรได้
2 เห็นความสำคัญของอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้
 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง นักอนุรักษ์

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ
ชั่วโมง บุคคลสำคัญ
เรื่อง นักอนุรักษ์ 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน)