สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า โม เป็นชาวเมืองนครราชสีมา วีรกรรมของท้าวสุรนารี คือ ได้สู้รบกับทหารลาว ณ ทุ่งสำริด ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้ในที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ

จุดประสงค์

1 อธิบายประวัติและวีรกรรมของท้าวสุรนารีได้

2 เล่าประวัติและวีรกรรมของท้าวสุรนารีได้

2 ระลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรารีที่มีต่อชาติไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง วีรสตรีไทย

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ
ชั่วโมง บุคคลสำคัญ
เรื่อง วีรสตรีไทย 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน)