สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และการปฏิบัติดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น / 2 ชั้นและโน้ต 3 พยางค์

2. Scale ไม่เกิน 4 ชาร์ป และ Scale ไม่เกิน 4 แฟลต ทั้งScale Major และ Minor

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน Scale Major และ Minor ไม่เกิน 4 ชาร์ป และ 4 แฟลตได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น / 2 ชั้นและโน้ต 3 พยางค์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

  1. การประเมินความรู้เรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น

เครื่องมือ

  1. การประเมินความรู้เรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น
ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก 2
ชั่วโมง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก (2)
เรื่อง บันไดเสียงเมเจอร์ (1) 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)