สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันตราย
  2. ทักษะการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (การโดยสารรถประจำทาง ไฟไหม้ สถานการณ์ Active shooter เหตุอันตรายจากฝูงชน เป็นต้น)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันตรายได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถจัดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองหรือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน และรับผิดชอบในการทำงาน)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

3. นักเรียนปฏิบัติตนด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจ รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ ภูมิใจผลงานตนเอง)

- คุณลักษณะเฉพาะ 

นักเรียนแสดงออกถึงการให้ความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้หรือมีทักษะในการป้องกันตนเองหรือเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 22 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)