สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
  2. ประเภทของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
  3. สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
  4. การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนอธิบายความหมาย ประเภท สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือสถานการณ์เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

2. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง (ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล)

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

- คุณลักษณะเฉพาะ 

นักเรียนแยกแยะประโยชน์และโทษของพฤติกรรมเสี่ยงหรือสถาการณ์เสี่ยงในชีวิตประจำวันต่อการเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงและ สถานการณ์เสี่ยง 1 มี.ค. 67