สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ความหมายของการสื่อสาร

    2. ลักษณะของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

    3. ทักษะที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของการสื่อสารได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางบวก ทางลบ และการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและลดการขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน และรับผิดชอบในการทำงาน)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

3. อยู่อย่างพอเพียง (ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด)

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจ รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ ภูมิใจผลงานตนเอง)

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. นักเรียนแสดงออกถึงการเห็นความสำคัญของทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 16 ก.พ. 67 (ใบงาน และใบความรู้)