สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะการปฏิเสธ

    1.) หลักการปฏิเสธ

    2.) การปฎิเสธอย่างประนีประนอม

    3.) การปฏิเสธเมื่อถูกรุกเร้า หรือสร้างแรงกดดัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการการปฏิเสธที่ดีได้

2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิเสธแบบประนีประนอมและการปฏิเสธเมื่อถูกรุกเร้าหรือสร้างแรงกดดันที่เหมาะสมได้          

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถปฏิเสธตามสถานการณ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการปฏิเสธ

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต (ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง คำนึงถึงความถูกต้อง)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน)

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย)    

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เกิดผลดีในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)