สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ภัยใกล้ตัวของวัยรุ่นในปัจจุบัน (ภัยจากสื่อและสังคมออนไลน์)

    2. การป้องกันภัย บนสังคมออนไลน์

    3. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกถึงสถานการณ์ของภัยใกล้ตัวในปัจจุบัน (ภัยจากสื่อและสังคมออนไลน์)

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงภัยทักษะการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวที่เกิดจากสื่อและสังคมออนไลน์ได้

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในการวิเคราะห์สื่อ เพื่อป้องกันตนเองจากภัยบนสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)    

 2. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง (ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง)

 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย)

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. นักเรียนแสดงออกถึงการตระหนักต่อภัยใกล้ตัวบนสังคมออนไลน์ และการนำวิธีการหรือทักษะการป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ภัยใกล้ตัว 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)