สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ความสำคัญของการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

    2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

    3. วิธีการช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด (ขั้นตอนการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด และแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้

  1. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดได้

          ด้านทักษะกระบวนการ

       1. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดได้อย่างเหมาะสม

       2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

           ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

      1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)     

      2. นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล

      3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

      4. มีจิตสาธารณะ (ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างคามสุขให้กับผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

- คุณลักษณะเฉพาะ

      1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ     

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
ชั่วโมง คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
เรื่อง ปัจจัยและวิธีการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)