สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ผลกระทบของสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ)

    2. วิธีการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากสารเสพติด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกผลกระทบจากการใช้สารเสพติดได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนจากสารเสพติดได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

      1. มีความซื่อสัตย์สุจริต (ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละลายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด)

      2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

      3. นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล

      4. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

คุณลักษณะเฉพาะ

      1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้สารเสพติด

      2. นักเรียนสามารถนำแนวทางการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนจากสารเสพติดไปใช้ใน 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
ชั่วโมง คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)