สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด

1. การพักผ่อน

2. การนอนหลับ

3. การหัวเราะบำบัด

4. เทคนิคการนวดคลายเครียด

5. การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

6. การฝึกสมาธิ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต (ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง)

2. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนและรับผิดชอบในการทำงาน)

3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ บันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

4. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง (ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข)

5. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงการเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเพื่อจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียดในชีวิตประจำวัน (สามารถนำความรู้ไปปรับใช้จากสถานการณ์ของตนเอง)

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้ปฏิบัติ ทางสายกลาง
ชั่วโมง รู้ปฏิบัติทางสายกลาง
เรื่อง วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 8 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)