สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายและลักษณะของอารมณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อารมรณ์โกรธ กลัว ซึมเศร้า/ท้อแท้ วิตกกังวล/เครียด

2. เทคนิคการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ

3. การจัดการหรือการควบคุมอารมณ์ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของอารมณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ต่างๆ

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถนำเทคนิคการจัดการกับอารมณ์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนและรับผิดชอบในการทำงาน)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

 

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

           1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้ปฏิบัติ ทางสายกลาง
ชั่วโมง รู้ปฏิบัติทางสายกลาง
เรื่อง เทคนิคการจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)