สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายของความเครียด

2. สาเหตุของความเครียด

3. ประเภทของความเครียด

4. ลักษณะที่บ่งบอกเมื่อเกิดความเครียด และผลของความเครียดต่อสุขภาพ

5. วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับความเครียด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.2/6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ลักษณะที่บ่งบอกเมื่อเกิดความเครียด และผลของความเครียดต่อสุขภาพได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และประเภทของความเครียดได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับความเครียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคในการจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์หรือบุคคลหรือสถานที่นั้นๆ

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต (ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง)

2. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนและรับผิดชอบในการทำงาน)

3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงการเห็นความสำคัญของการจัดการความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ

2. นักเรียนยอมรับตนเองเมื่อเกิดความเครียดและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมหรือแสดงออกต่อความเครียดอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้ปฏิบัติ ทางสายกลาง
ชั่วโมง รู้ปฏิบัติทางสายกลาง
เรื่อง เทคนิคการจัดการกับความเครียด 24 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)