สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายของสุขภาพ

2. องค์ประกอบของสุขภาพ

3. ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดี

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต (มิติสุขภาพ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.2/4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสุขภาพได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของผู้มีสุขภาพดีแต่ละองค์ประกอบได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตในมิติสุขภาพได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน และรับผิดชอบในการทำงาน)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้)

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจ รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ ภูมิใจผลงานตนเอง)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้ปฏิบัติ ทางสายกลาง
ชั่วโมง รู้ปฏิบัติทางสายกลาง
เรื่อง เรียนรู้สุขภาวะ 3 พ.ย. 66