สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการอภิปรายอาการเจ็บป่วย การรักษาและวิธีการป้องกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. บอกและอภิปรายอาการเจ็บป่วย การรักษาและวิธีการป้องกันได้อย่างถูกต้อง

2. เชื่อมโยงอาการเจ็บป่วย การรักษา และการป้องกันได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

1. บอกอาการเจ็บป่วย การรักษาและวิธีการป้องกันได้อย่างถูกต้อง

2. ออกแบบผังมโนทัศน์เพื่อสรุปอาการเจ็บป่วย การรักษาและวิธีการป้องกันอย่างเข้าใจง่าย

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการอภิปรายอาการเจ็บป่วย

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Health and Illness Issue (มีใบงาน)