สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับฉลากยาได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. เลือกคำถามในการสำรวจอาการเจ็บป่วยได้

2. รวบรวมคำตอบจากการสำรวจอาการเจ็บป่วยได้

ด้านทักษะกระบวนการ

ถามและตอบจากการสำรวจอาการเจ็บป่วยได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูดสนทนาและประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Survey of Illness Case 22 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)