สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับฉลากยาได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. ระบุและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฉลากยาได้

2. สรุปและเรียบเรียงการใช้ยาจากการอ่านฉลากยาได้

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนบอกข้อมูลจากข้อความบนฉลากยาอย่างง่ายได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Understanding Medical Label 21 มี.ค. 67 (มีใบงาน)