สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

รู้ความหมายและแตกต่างระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือก

ด้านทักษะกระบวนการ

1. บอกความแตกต่างระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกได้

2. แยกประเภทคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการพูดนำเสนอ/แสดงความคิดเห็น

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์           

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Conventional and Complementary Medicine 18 มี.ค. 67