สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยาและสมุนไพร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุและเข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับยาและสมุนไพร

2. สรุปและเรียบเรียงประโยชน์ของสมุนไพร รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมสมุนไพรชนิดต่างๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับยาและสมุนไพร

2. เขียนประโยชน์ของสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ Preposition and Particle use + for/to (function, purpose), use + as (role)

3. พูดนำเสนอถึงประโยชน์ โดยใช้ Preposition and Particle use + for/to (function, purpose), use + as (role) และความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมุนไพรได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการพูดนำเสนอ/แสดงความคิดเห็น

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Medicine and Herbs 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)