สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้

2. พูดสนทนาตอบโต้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ อธิบายถึงการป้องกันและการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้

2. พูดสนทนาตอบโต้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการพูดสื่อสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Seeing a Doctor 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)