สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเพื่ออธิบายถึงการป้องกันและการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้อธิบายถึงการป้องกันและการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ How to Fight the Flu ได้

2. พูดอธิบายการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยได้

3. สรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด (My map) ได้อย่างสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการพูดอธิบายการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยได้

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง How to Fight the Flu 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)