สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการถามตอบเรื่องโรคที่พบและบอกอาการหลังจากที่ไม่สบายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับโรคที่พบและบอกอาการหลังจากที่ไม่สบายได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Getting the Flu ได้

2. ถามตอบเกี่ยวกับโรคที่พบและบอกอาการหลังจากที่ไม่สบาย โดยใช้โครงสร้างภาษา Present Perfect (S+has,have+V3)  

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการแต่งประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Getting the Flu 4 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)