สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการถามตอบเรื่องความเจ็บป่วยได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับความเจ็บป่วยได้ 

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Flu Season ได้อย่างถูกต้อง

2. ถามตอบเกี่ยวกับความเจ็บป่วยได้ 

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการพูดสนทนา

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Flu Season 1 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)