สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเพื่ออธิบายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองและอธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. ใช้ Sequencing Words - คำที่ใช้ในการแสดงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ อธิบายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิด

ขึ้นกับตัวเองและอธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Injuries and wound ได้

2. อธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ Sequencing Words - คำที่ใช้ในการแสดงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง First Aid 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน)