สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับโรคที่พบได้ทั่วไป เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ปวดหัว ปวดฟัน และภูมิแพ้ เป็นต้น รวมทั้งโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียนเพื่อถาม-ตอบ โต้ตอบตามสถานการณ์ อธิบาย บรรยาย สรุป และนำเสนอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับโรคที่พบได้ทั่วไป

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Common Illness ได้

2. แต่งประโยคอธิบายเรื่องการเจ็บป่วยทั่วไปโดยใช้ Present Simple Tense ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Health And Illness
ชั่วโมง Health And Illness
เรื่อง Common Illness 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน)