สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้  

ภาษาเพื่อการสื่อสาร คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในการเขียน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจในรูปแบบความเรียง

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจโครงสร้างทางภาษา และคำหรือวลีที่ใช้ในการเขียนเกี่ยวกับอาชีพในฝัน

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง My Dream Job 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)