สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   การสื่อสารเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้การใช้ภาษาในการนำเสนอข้อมูลด้วยการเขียนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text  information) ที่อ่าน

ต 3.1 ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรูปภาพสัญลักษณ์

2. รู้และเข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ในรูปของ Future Simple Tense

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และการแก้ไขสถานการณ์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติตามบทบาทอาชีพสมมติที่ได้รับ

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง My Job Is to Save the World. 16 ก.พ. 67 (มีใบงาน และบัตรคำ)