สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในการถามและตอบ อ่านและเขียน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองและผู้อื่นสนใจจะทำในอนาคต โดยการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง/จำลองในห้องเรียน เพื่อให้สามารถนำไปสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น 

ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจจะทำในอนาคตได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองและผู้อื่นสนใจจะทำในอนาคตได้

2. พูดสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจจะทำในอนาคตตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

3. อ่านข้อความเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจจะทำในอนาคตตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง What Will You Do in the Future? 15 ก.พ. 67 (มีกิจกรรม บัตรคำ และบัตรภาพ)