สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   การสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในการถามและตอบ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองและผู้อื่นสนใจในรูปแบบที่หลากหลาย โดยให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง/จำลองในห้องเรียน เพื่อให้สามารถนำไปสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text  information) ที่อ่าน

ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ถามตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองและผู้อื่นสนใจได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้

2. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลอาชีพที่ตนเองสนใจได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Job Fair 12 ก.พ. 67 (มีสื่อกิจกรรม)