สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพด้วยคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม        จะช่วยให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญจากการอ่าน และพูดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกความหมายข้อความที่อ่านเกี่ยวกับอาชีพได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. เขียนสรุปใจความสำคัญจากการอ่านข้อความสั้นๆ ได้

2. พูดแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Let’s Take a Look 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)