สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   การสื่อสารเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบด้วยคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคทางภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจคำศัพท์ โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ตนเองชื่นชอบ

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างถูกต้อง

2. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ตนเองชื่นชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง My Favorite TV Program 5 ก.พ. 67 (มีกิจกรรม)