สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   การใช้ภาษาในการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านการทำงาน

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.2/ ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านการทำงาน (Work Ability)

2. รู้และใช้โครงสร้างทางภาษาถาม-ตอบเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านการทำงานได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านการทำงาน (Work Ability)

2.อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการถาม-ตอบเรื่องทักษะความสามารถด้านการทำงานและจับใจความได้

3. พูดถาม-ตอบเพื่อบอกทักษะความสามารถ ของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Behind the Scene 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)