สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้ การสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลที่ประกอบอาชีพอาชีพซึ่งเป็นที่ให้ความบันเทิงทางโทรทัศน์ด้วยคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม จำทำให้นักเรียนสามารถถสื่อสารความคิดและความรู้สึกที่มีต่อบุคคลนั้นได้อย่างมั่นใจ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการเขียน (Writing Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์     ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพที่กำหนดให้ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. เขียนประวัติย่อของบุคคลในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบได้

2. เขียนย่อหน้าสั้นๆ เกี่ยวกับบุคลในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Jobs on TV 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)