สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้ การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละอาชีพโดยใช้โครงสร้างประโยคทางภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจสามารถอธิบายทักษะการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละอาชีพได้

ด้านทักษะกระบวนการ

พูดแนะนำเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละอาชีพต่อบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม         

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Skills for the Jobs 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน และตารางกิจกรรมบิงโก)