สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. ด้านความรู้  

การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้วยคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนรวมถึงเขียนเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 จะเป็นประโยชน์ในการเลือกอาชีพในอนาคต

2. ด้านทักษะกระบวนการ

ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน ชีวิตประจำวัน

ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุความหมายของคำศัพท์และคำคุณศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างถูกต้อง      

ด้านทักษะกระบวนการ

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21

2. เขียนเพื่อให้ข้อมูลจากการอ่านบทความเกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างถูกต้อง

3. เขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลสั้นๆ เกี่ยวกับอาชีพในศตวรรษที่ 21

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Trendy Jobs in the 21st Century 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)