สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน พูดและเขียนเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน 

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.รู้และเข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ในรูปของ Present simple Tense

2.พูดและเขียนเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Workplaces 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน)