สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้ การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวโดยใช้โครงสร้างประโยคทางภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ        

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น 

ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

ต 2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

รู้และเข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ในรูปของ Present Simple Tense

ด้านทักษะกระบวนการ

1. พูดและเขียนเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างถูกต้อง

2. อ่านข้อความสั้นๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

3. พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง People’s Work 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน)