สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้   การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพด้วยคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้การใช้ภาษาในการฟังและพูดเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ    

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ        

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์

ต 1.2 ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายลักษณะของอาชีพต่างๆ ได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ฟังบทสนทนา พูดโต้ตอบจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Describing Job 19 ม.ค. 67