สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพด้วยคำศัพท์ และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในฟัง พูด และอ่านข้อมูลในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อ่านออกเสียง และบอกความหมายของคำศัพท์ และข้อความเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

1. ฟังและพูดตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพได้อย่างถูกต้อง

2. อ่านและเขียนระบุอาชีพของบุคคลได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Dream Job
ชั่วโมง My Dream Job
เรื่อง Job around the Town 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และบัตรคำ)