สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้ทักษะภาษาเขียน ในการเขียนบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอ โดยใช้โครงสร้างของประโยค Present Simple Tense, Past Simple Tense, การเปรียบขั้นปกติ, การเปรียบเทียบขั้นกว่า, การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด รวมทั้งการบอกวิธีการเดินทางได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำคุณศัพท์ที่สามารถใช้ในการอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษา ในรูป Present Simple Tense, Past Simple Tense และ Comparison of Adjective

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ใช้คำคุณศัพท์บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวได้

2. เขียนบรรยายสถานที่ใช้โครงสร้างภาษา Past Simple Tense และ Comparison of Phrases ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการเขียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Designing a Flyer 12 ม.ค. 67 (มีบัตรคำศัพท์หมวดต่างๆ บัตรคำศัพท์หมวดสถานที่ ใบงานที่ 1 สื่อภาพใบปลิว และสื่อหัวข้อแปะกระดาน)