สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้ทักษะภาษา พูดเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบ และการท่องเที่ยวที่ประทับใจหรือน่าจดจำ โดยใช้ Past Simple Tens และ Giving Opinion Phrases ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผล

2. รู้และเข้าใจโครงสร้างทางภาษา Past Simple Tense = Subject + Verb 2 และ Giving Opinion Phrases

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. พูดเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบ และการท่องเที่ยวที่นักเรียนประทับใจหรือน่าจดจำโดยใช้ Past Simple Tense และ Giving Opinion Phrases

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูด

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง My Memorable Trip 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน)