สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนการอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศไทย และตอบคำถาม รวมทั้งการเขียนเล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างทางภาษา Past Simple Tense

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลของไทย

2. รู้และเข้าใจโครงสร้างทางภาษา Past Simple Tense = Subject + Verb 2 และ Adverb of Time (ที่ใช้ร่วมกับ Past Simple Tense)

ด้านทักษะและกระบวนการ

เขียนเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์เกี่ยวกับเทศกาลซึ่งเกิดขึ้นในอดีตโดยใช้โครงสร้างทางภาษา Past Simple Tense

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการเขียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Popular Festival in Thailand 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)