สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับการให้ข้อมูล จองโรงแรม ที่พัก หรือกการลงทะเบียนเข้าพัก และการแจ้งออกจากที่พักโดยใช้โครงสร้างทางภาษา รูปประโยคและคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในฟัง พูด อ่านและเขียนข้อมูลเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการจองโรงแรม ที่พัก พูดสนทนาเกี่ยวกับการจองโรงแรม ที่พัก การลงทะเบียน เข้าพัก และการแจ้งออกจากที่พักได้

2. รู้และเข้าใจบทสนทนา โครงสร้างประโยคในการถาม-ตอบเกี่ยวกับการจองโรงแรม ที่พัก การเข้าพักและออกจากที่พัก

ด้านทักษะและกระบวนการ

พูดสนทนาเกี่ยวกับการจองโรงแรม ที่พัก การลงทะเบียน เข้าพัก และการแจ้งออกจากที่พักได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูด

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Fantastic Hotel 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)