สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งเรื่องของยานพาหนะ ระยะทาง และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง รวมถึงการใช้โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องในการอธิบายการเดินทาง จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในฟัง พูด อ่านและเขียนข้อมูลเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการเดินทาง เช่น ยานพาหนะ

2. รู้และเข้าใจโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการถาม-ตอบเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง ระยะทาง และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ถาม-ตอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทางได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Getting on the Bus 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และภาพพาหนะ)