สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเกี่ยวกับเส้นทางและสถานที่ โดยใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ (map symbols) รวมถึงโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องในการอธิบายแผนที่ จะช่วยให้นักเรียนสามารถ ใช้ภาษาในฟัง พูด อ่านและเขียนข้อมูลเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้      

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ (map symbols)

2. ใช้โครงสร้างประโยค Asking for directions และ Giving directions ในการสื่อสาร ถาม-ตอบอธิบายเส้นทาง และตำแหน่งของสถานที่ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านสัญลักษณ์ในแผนที่ได้ถูกต้อง

2. ใช้สัญลักษณ์อธิบายเส้นทางในแผนที่ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูดถาม-ตอบอธิบายเส้นทางในแผนที่ได้

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Getting Lost 25 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)